Algemene voorwaarden van huisdierenpension Mon Ami

Artikel 1.
In het huisdierenpension Mon Ami worden alleen huisdieren toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Honden:
Honden dienen gevaccineerd te zijn ter voorkoming van:
a. hondenziekte (de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 2 jaren vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
b. parvo (de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
c. Kennelhoest (de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfdag zijn toegediend). LET OP!! De eerste keer bestaat de enting uit 2 aparte entingen. Of neusspray, deze mag niet minder dan 3 dagen en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfdag zijn toegediend.

Katten:
alleen die katten worden toegelaten die zijn gevaccineerd ter voorkoming van:
a. kattenziekte (de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 2 jaren vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
b. niesziekte (de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
c. advies dierenarts: neusspray bb. (kennelhoest)

Het huisdierenpension verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen, bij weigering hiervan of wanneer het ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, worden de dieren geweigerd zonder tot enige vergoeding hoe ook genaamd te zijn.

Artikel 2.
Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte – vlooien, teken, luizen oormijt, enz.

Artikel 3.
Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik, speciale dieetvoorschriften, enz. dienen op het reserveringsformulier te worden vermeld, bij gebreke waarvan het huisdierenpension van iedere aansprakelijkheid is ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijke verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen dan is de eigenaar gehouden zulks bij het huisdierenpension te melden.

Artikel 4.
Indien een huisdier onder medische behandeling stat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het huisdierenpension voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het huisdierenpension te verstrekken. Het huisdierenpension verplicht zich het huisdier een optimale verzorging te geven, echter alle medische kosten, inclusief kosten voor medicijnen, welke gemaakt moeten worden, zulks ter beoordeling van de dierenarts, zijn voor rekening van de eigenaar. Kosten en/of schade – hoe dan ook genaamd - kunnen niet op het huisdierenpension worden verhaald.

Artikel 5.
Voor ieder in het huisdierenpension op te nemen huisdier dient de eigenaar een door het huisdierenpension verstrekt reserveringsformulier volledig ingevuld en ondertekend bij het huisdierenpension in te dienen. En reservering wordt geacht door het huisdierenpension te zijn geaccepteerd, tenzij het huisdierenpension binnen tien dagen na ontvangst van het reserveringsformulier aan de eigenaar van het desbetreffende huisdier het tegendeel bericht. Het huisdierenpension is gerechtigd om, zonder nadere opgave van redenen, een reserveringsaanvrage te weigeren. Tegelijk met de inzenden van het reserveringsformulier dient de eigenaar bij wege van reserveringsgeld 50% van het pensiongeld te voldoen, terwijl het restant voldaan dient te worden bij beëindiging van het verblijf in het huisdierenpension.

Bij niet-, niet tijdig of niet volledige betaling van het reserveringsgeld is het huisdierenpension gerechtigd - onverminderd haar overige rechten - toelating van het huisdier in het huisdierenpension te weigeren.

Teruggave van de door de eigenaar betaalde reserveringsgelden c.q. het vervallen van de verplichting reserveringsgeld te voldoen vindt slechts plaats in de navolgende gevallen:

 

Mits het een en ander ten genoegen van het huisdierenpension wordt aangetoond en mits het verblijf van het huisdier in het huisdierenpension nog geen aanvang heeft genomen.

Artikel 6.
Bij weigering door het huisdierenpension van opname in het pension wegens het ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs, tatoeage bij honden en/of het ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs tatoeage bij honden en/of het ontbreken van degelijk dierenpaspoort, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het dier, is het huisdierenpension niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover als nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

Artikel 7.
Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan zes dagen wordt overschreden zonder dat de eigenaar zulks aan het huisdierenpension heeft gemeld en/of zonder dat het huisdierenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt het huisdierenpension reeds nu voor alsdan gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden. De eventueel alsdan betaalde opbrengst zal het huisdierenpension allereerst doen strekken in mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het huisdierenpension is verschuldigd en het eventueel daarna resterend batig saldo zal door het huisdierenpension aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar enige andere aanspraak jegens het huisdierenpension kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop het huisdier het huisdierenpension verlaat de vastgestelde pensionprijs te voldoen.

Artikel 8.
Ingeval een huisdier gedurende het verblijf in het huisdierenpension sterft, zal het huisdierenpension, indien het verblijfadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hier onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het kadaver dient te worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het huisdierenpension onbereikbaar is, is het huisdierenpension gerechtigd met het kadaver te handelen naar beste weten. Geen schadevergoeging kan geëist worden voor ziektekosten en/of het overlijden van uw hond, kat of ander huisdier

Artikel 9.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan het huisdierenpension is verschuldigd, komen voor rekening van de eigenaar zulks met een minimum van € 25,-.

Artikel 10.
In deze algemene voorwaarden wordt onder "eigenaar" verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.


Informatie Aanvragen

Klik hier om online informatie aan te vragen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

IBAN: NL 93 ABNA 048 29 12 804